Wszelkie opłaty na rzecz Klubu Judo Politechniki Białostockiej takie jak:

  • wpisowe
  • składki członkowski
  • a także darowizny prosimy dokonywać na konto:

Bank BNP Paribas nr: 32 2030 0045 1110 0000 0387 5940
Klub Judo Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 41
15-351 Białystok

Prosimy o właściwe wypełnienie tytułu wpłaty tj. “(nazwisko i imię osoby ćwiczącej), (za co jest opłata, za jaki miesiąc i rok), (nr grupy)”, np.: “Kowalski Andrzej, wpisowe i składka, 09.2022, grupa 2 KEN“.

Zlecenia stałe prosimy ustawiać na początek miesiąca (do 5 dnia miesiąca) i tytułować np.: „Kowalski Jan, składka za bieżący miesiąc, grupa 2 KEN”

WYSOKOŚCI OPŁAT w Klubie Judo Politechniki Białostockiej w sezonie 2023/2024 (od września 2023):

  • 100 zł – wpisowe (jednorazowa opłata dla nowych członków klubu)

MIESIĘCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE (bez względu na liczbę odbytych zajęć):

  • 140 zł – comiesięczna składka członkowska w miesiącach 09.2023 – 06.2024 (stawka podstawowa)

SKŁADKI OBNIŻONE:

  • 120 zł – comiesięczna składka członkowska w miesiącach 09.2023 – 06.2024 (korzystają z niej osoby, które opłaciły składkę w takim terminie, by składka wpłynęła na konto klubu najpóźniej 10 dnia miesiąca, za który opłacana jest składka, jeśli składka wpłynie na konto klubu po tym terminie – naliczana jest składka podstawowa – 140 zł)
  • 100 zł – comiesięczna składka członkowska w miesiącach 09.2023 – 06.2024 – studenci, pracownicy (umowa o pracę), małżonkowie i dzieci pracowników Politechniki Białostockiej
  • 20 zł – miesięczna składka członkowska za miesiące wakacyjne (20 zł za miesiąc lipiec i 20 zł za miesiąc sierpień)

Istnieje również możliwość obniżenia wysokości składek członkowskich w przypadku osób z trudną sytuacją finansową (takie osoby prosimy o kontakt na poczta@kjpb.pl).

W PRZYPADKU BRAKU OPŁATY DO 15 DNIA MIESIĄCA – SZKOLENIOWIEC MOŻE NIE DOPUŚCIĆ ZAWODNIKA/CZKI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH (nie dotyczy osób, które przystąpiły do klubu po 15 dniu danego miesiąca).

Każdy członek Klubu, który uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Klub – powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW) powstałych wskutek wyczynowego uprawiania sportu rozumianego jako działalność sportową podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, w życiu prywatnym, a także w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych lub stowarzyszeń.

Członkowie klubu w sezonie 2023/2024 mogą skorzystać z poniższej propozycji:

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

W polu KOD PROMOCYJNY należy wpisać hasło: SZKOLNE10

REGULAMIN OPŁAT W KLUBIE JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

STATUT KLUBU JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ