Strona główna » Polityka Prywatności
Polityka prywatności Klub Judo Politechniki Białostockiej
judo.bialystok.pl

§.1 Administrator danych

 

 1. Administratorem danych jest stowarzyszenie Klub Judo Politechniki Białostockiej z siedzibą w ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok, NIP: 5423094324, REGON: 200218997. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. “RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Informacje o przetwarzaniu danych

 

 1. Jeżeli korzystasz z naszego formularza kontaktowego, albo kontaktujesz się z klubem i pozostawiasz nam swoje dane osobowe, informujemy, że dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Odbiorcą Pani/Pana mogą być: dostawcy systemów informatycznych i usług IT. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwazanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Jeżeli jesteś członkiem Klubu informujemy, że dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z członkostwem w Klubie Judo Politechniki Białostockiej w szczególności:
  • realizacji celów statutowych Klubu,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO, – – w celu promocji Klubu i osiągnięć Członka Klubu (wizerunek, dane osobowe zwykłe),
  • w celu kontaktowania się w sprawach związanych z Klubem na adres email i numer telefonu na podstawie zgody art. 6 ust. 1 pkt a RODO
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ADO art. 6 ust. 1 lit f) RODO, którymi jest realizacja zadań statutowych Klubu, zapewnienie bezpieczeństwa członka Klubu, promocja działalności Klubu i osiągnieć członków Klubu, ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

  Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz ADO usługi IT (w tym poczty elektronicznej, obsługi strony internetowej itp.) podmioty świadczące na rzecz ADO usługi księgowe, prawne, ubezpieczyciel ADO, banki w związku z dokonywanymi płatnościami. W przypadku uczestniczenia w zawodach judo odbiorcą danych mogą być podmioty organizujące zawody, turnieje, ubezpieczyciele, hotel, w których odbędą noclegi, związki sportowe, sędziowie. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być: nieokreślony, niezamknięty krąg podmiotów mający dostęp do wymienionych w treści zgody publikacji (Facebook, strona internetowa), podmioty, które świadczą na rzecz Klubu usługi IT (np. usługi serwerowe). Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza EOG w związku z publikacją zdjęć na Facebooku. Zapoznaj się z informacjami nt. danych osobowych na stronie facebooka.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do czasu ustania członkostwa w Klubie. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Wizerunek oraz imię i nazwisko będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych po upływie okresu przedawnienia roszczeń, lecz nie dłużej niż przez 10 lat.

  Przysługuje Pani/Panu/dziecku prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych: imię i nazwisko, miesiąc i rok urodzenia, PESEL skutkuje brakiem przyjęcia w poczet członków Klubu.

 3. Jeżeli jesteś naszym Kontrahentem, z którym Klub zawiera umowę, dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • wykonania umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

  Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz ADO usługi IT (w tym poczty elektronicznej, obsługi strony internetowej itp.) podmioty świadczące na rzecz ADO usługi księgowe, prawne, ubezpieczyciel ADO, banki w związku z dokonywanymi płatnościami.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy.

 

§3. Pliki cookies

 

 1. Witryna judo.bialystok.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Klub Judo Politechniki Białostockiej w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.