Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu – 06.10.2023

Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu – 06.10.2023
14 wrz 2023

Zarząd Klubu Judo Politechniki Białostockiej zawiadamia, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia odbędzie się dnia 6.10.2023 w sali nr 235 Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41 w Białymstoku. Pierwszy termin został wyznaczony na godz. 20:00, drugi termin na godz. 20:30.

Porządek Walnego Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania (Komisji Skrutacyjnej)
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego i jego zdolności do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie merytorycznie i finansowe Zarządu za ostatni rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 11. Przedstawienie projektu planu działalności (kalendarz imprez sportowych) i planu finansowego na rok bieżący
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 13. Sprawy różne